การออกแบบและการใช้ Lock Valve Lock

- Nov 24, 2017 -

วาล์วท่อของโรงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากในระหว่างการดำเนินงาน เกี่ยวข้องกับความสำคัญของการทำงานที่ปลอดภัย วาล์วบางตัวจะเปิดโดยปกติและมีวาล์วบางตัวปิดอยู่ ดังนั้นความปลอดภัยของวาล์วจึงจำเป็นต้องนำมาพิจารณาเพื่อหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อน ดังนั้นผู้เขียนออกแบบล็อควาล์วส่วนใหญ่ใช้สำหรับวาล์วปกติเปิดและปิดปกติหรือใช้ชั่วคราวเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติงานเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ผิดประเภทของวาล์ว